Ajankohtaista

06.08.2019

Rintaterveyden 25-vuotta

Vuonna 1995 järjestettiin YK:n neljäs maailmankonferenssi naisten aseman edistämiseksi, jossa ensimmäistä kertaa tarkasteltiin naisten asemaa kaikilla elämän ja yhteiskunnan aloilla tasa-arvon näkökulmasta. Silloin hyväksyttiin myös Pekingin julistus ja toimintaohjelma, jossa käsiteltiin muiden tärkeiden asioiden ohella naisten terveyttä. Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 28 vuotta Tunne rintasi ry:n perustamisesta ja 25 vuotta Pekingin toimintaohjelman ja julistuksen laatimisesta. Käsittelen seuraavaksi rintaterveyden 25-vuotta Suomessa.

Pekingin toimintaohjelmassa sanotaan, että rintasyöpä koskettaa yhä useampia naisia. 25-vuodessa uusien rintasyöpätapausten määrä on lähes kaksinkertaistunut. Vuonna 1995 Suomessa uusia rintasyöpätapauksia todettiin 2935 kpl, kun viimeisimmän tilaston mukaan vuonna 2017 todettiin 4946 uutta tapausta (lähde: Suomen Syöpärekisteri). Rintasyöpätapausten määrän nousua selittää pitkälti suurten ikäluokkien siirtyminen rintasyövän riski-ikään. Pekingin toimintaohjelmassakin korostetaan, että iäkkäiden naisten terveyteen liittyvät kysymykset vaativat erityishuomiota, koska heidän lukumääränsä kasvaa ja eliniänodote pitenee.

Toisaalta edistysaskeleet lääketieteessä ovat vaikuttaneet osaltaan siihen, että rintasyöpäkuolleisuus on vähentynyt huomattavasti: vuonna 1995 Suomessa tilastoitiin 836 rintasyöpäkuolemaa ja vuonna 2017 rintasyöpäkuolemia oli 923 kpl (lähde: Suomen Syöpärekisteri). Lääketieteellisiä edistysaskeleita ei oteta eikä tietoisuus lisäänny rintasyövän varhaistoteamisen tärkeydestä ilman riittäviä resursseja. Yleinen tutkimusrahoituksen vähentyminen ja yliopistojen rahoituksen kiristyminen näkyvät myös syöpätutkimuksen rahoituksessa. Omatarkkailusta ei ole koko Pekingin toimintaohjelman olemassaolon aikana tehty Suomessa yhtään väitöstutkimusta. Vuonna 1994 Gisela Gästrin väitteli rintojen omatarkkailusta ja todisti sen vaikutuksen kuolleisuuteen, mutta sen jälkeen vastaavaa väitöstutkimusta ei ole tehty.

Kuoleman välttäminen ei voi myöskään olla ainoa tavoite, vaan elämän laatu ja kokonaisvaltainen terveys. Vaikka kuolleisuus on suhteessa uusiin tapauksiin vähentynyt aikaisemman toteamisen ja kehittyneiden hoitojen ansiosta, moni jää yhä kroonisesti rintasyöpää sairastavaksi, eikä siis parane koskaan. Pekingin toimintaohjelman mukaan, naisilla on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, jossa terveys ei tarkoita pelkästään sitä, että ei ole sairas. Vaikka jo vuonna 1995 tiedettiin, että rintasyöpä on usein parannettavissa, mikäli se havaitaan ajoissa, tahdin kiristyminen elämän eri aloilla näkyy siinä, että omatarkkailu on jäänyt pois monen tärkeämpänä pidetyn asian tieltä sekä terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksista, terveydenhoitajien ja muiden terveysneuvonnan ammattilaisten vastaanotoilta ja ihmisten arjesta.

Suomi oli ensimmäinen maa maailmassa, joka aloitti mammografiaseulonnat vuonna 1987 (lähde: Duodecim), vaikka aluksi se koski vain osaa nykyisestä seulontoihin kutsuttavien joukosta eli 50-69 -vuotiaista naisista. Nykyisessä laajuudessaan seulontoja on järjestetty vuodesta 2007. Reilun kolmenkymmenenvuoden aikana mammografiaseulonta on osoittanut tarpeellisuutensa: seulontaan osallistumisen on todettu vähentävän kuolleisuutta kolmanneksella (lähde: Suomen Syöpärekisteri). Eliniänodotteen muutoksista huolimatta, mammografiaseulonnat koskevat yhä vuonna 2019 Suomessa vain 50-69 -vuotiaita naisia. Useat tahot, myös Tunne rintasi ry, kannattavat seulontaikärajan nostamista 74 ikävuoteen, mutta toistaiseksi sillä ei ole ollut vaikutusta seulontaohjelman ikärajoihin.

Omatarkkailun asema on selvästi ottanut 25 vuodessa takapakkia. Peking +5 raportissa Tunne rintasi ry (silloin ProMama ry) otti kantaa omatarkkailun seulontaohjelman puolesta. Nykyään Tunne rintasi ry työskentelee sen eteen, että omatarkkailu olisi edes mainintana erilaisten terveystietoa jakavien instituutioiden viestinnässä. Omatarkkailua ja sen merkitystä ei käsitellä niin usein koulussa, neuvolassa tai terveydenhoitajan vastaanotolla, kuin olisi syytä. Haastattelemamme hoitohenkilökunnan mukaan, omatarkkailu on helppo ohittaa, koska siihen ohjaaminen ei ole pakollista. Rintasyövän varhaistoteaminen on typistynyt mammografiaseulontojen ympärille, vaikka noin 60% rintasyövistä havaitaan seulontojen ulkopuolella. Rintasyövän varhaisen toteamisen kannalta olisi edullista, että kaikki tarjolla olevat keinot diagnoosin aikaistamiseksi olisivat käytössä.

Sonja Raunio

Kirjoittaja on Tunne rintasi ry:n toiminnanjohtaja ja Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsen. YK seuraa Pekingin toimintaohjelman toimeenpanoa viiden vuoden välein ja Suomen virallisen maaraportin laatii Valtioneuvosto. Virallisen maaraportin lisäksi Tunne rintasi ry:n kattojärjestö Naisjärjestöjen Keskusliiton koordinoima rinnakkaisraportti tuo esiin kansalaisjärjestöjen näkemykset tasa-arvon tilasta. Lue lisää: naisjarjestot.fi


 

Tutkitko rintasi?