Ajankohtaista

19.05.2020

Rintojen omatarkkailu osana terveyden edistämistä, tasa-arvoa ja sosiaalisesti kestävää kehitystä

Kansantauti, jonka hoidossa ratkaisevaa on varhainen toteaminen

Rintasyöpä on kansantauti, joka koskettaa suurta määrää suomalaisia. Kyseessä on naisten yleisin syöpä, jota löytyy Suomessa noin 5000 uutta tapausta vuosittain. Keski-ikä taudin toteamishetkellä on noin 60 vuotta, mutta myös nuoremmat voivat sairastua: yli 60 -vuotiailta naisilta löydetään yli 60%, 50-59 -vuotiailta yli 20% ja 25-49 -vuotiailta yli 10% rintasyövistä. Miehillä sairastumisia todetaan 20-30 tapausta vuosittain, muista sukupuolista ei ole Suomessa tilastoja. 

Rahassa mittaamattoman inhimillisen haitan lisäksi sillä on suuri kansantaloudellinen merkitys. Suomen Syöpärekisterin (2019) tutkimuksen mukaan rintasyöpäpotilaan hoitokustannukset olivat sitä suuremmat, mitä nuorempi potilas oli kyseessä ja mitä pidemmälle syöpä oli levinnyt. Kustannusten vaihtelu ikäryhmien mukaan oli 19 000 - 41 300 euron ja levinneisyyden mukaan 16 800 – 47 300 euron väliltä. 

Rintasyövän varhainen toteaminen helpottaa sen hoitoa, alentaa hoitokustannuksia ja pienentää kuolleisuutta. Siksi on tärkeää tietää rintasyövän oireista ja siitä, miten rintojen terveyttä voi seurata itse. Rintojen omatarkkailu on hyvä ottaa kiinteäksi osaksi arkea muun itsestä huolehtimisen rinnalle. Omaan elämäänsä vaikuttaminen on yksi sosiaalisesti kestävän kehityksen edellytyksistä, joka tarkoittaa hyvinvoinnin edellytysten siirtymistä sukupolvelta toiselle. Tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa. Rintojen omatarkkailu on menetelmänä edullinen ja lähes jokaisen käytettävissä. Se lisää yksilön mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä. 

Rintojen omatarkkailu apuna syövän varhaisessa toteamisessa ja terveyden edistämisessä

Rintojen omatarkkailulla tarkoitetaan tietoa rintasyövän oireista ja oman kehon voinnista sekä taitoa tehdä omatarkkailua säännöllisesti. Tämä antaa valmiuksia omasta terveydestään huolehtimiseen, tukee oman kehon ja elintoimintojen tuntemusta ja ohjaa ymmärtämään terveystottumusten ja elintapojen merkitystä. Rintaterveyden seurantaa ja omatarkkailua tulisikin opettaa jo koulussa terveystiedon oppitunneilla. Omatarkkailu on tärkeä osa oman terveyden edistämistä ja siksi se on yhtä tärkeää osata kuin muutkin itsehoidon osa-alueet. Terveyden edistäminen puolestaan on panostus yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tulevaisuuteen ja jokaisella pitää olla tasa-arvoinen mahdollisuus saavuttaa hänelle paras mahdollinen terveydentila. 

Omatarkkailussa keskeistä on säännöllisyys, koska silloin muistaa, miltä omat rinnat tuntuvat ja havaitsee pienetkin muutokset. Oireet voivat tuntua tai näkyä. Rintoja tulisikin tarkkailla katsellen ja tunnustellen kerran kuukaudessa. Poikkeava muutos merkitään muistiin, sitä seurataan ja tarvittaessa otetaan yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen. On tärkeää tietää, että kaikki muutokset eivät ole huolestuttavia. Tieto toimii myös pelkoja vähentävänä tekijänä. Omatarkkailuohjeisiin ja rinnoissa tarkasteltaviin muutoksiin voi tutustua näillä sivuilla.

Syitä, seulontaa ja lukuja

Osa rintasyövän aiheuttajista on tuntemattomia. Sairaus on monitekijäinen ja yksittäisen ihmisen kohdalla ei voida osoittaa yhtä tiettyä syytä sairastumiselle. Tiedetään kuitenkin, että ikä ja hormonaaliset tekijät vaikuttavat rintasyövän syntyyn. Muita taustatekijöitä ovat perinnöllinen alttius (10 % tapauksista) ja elintavat. Terveellisillä elintavoilla eli liikunnalla, tupakoimattomuudella, alkoholin käytön rajoittamisella sekä monipuolisella ruokavaliolla ja painon hallinnalla voi pienentää syöpäriskiä, vaikka ehkäisevää keinoa ei ole.

Rintasyöpä voidaan havaita esimerkiksi mammografiassa eli rinnan röntgenkuvauksessa, rintojen omatarkkailulla ja lääkärin tutkimuksen avulla. Mammografiaan kutsutaan kahden vuoden välein 50–69-vuotiaat, joiden henkilötunnus viittaa naiseen. Seulontojen tarkoitus on havaita rintasyöpä sen varhaisvaiheessa.  Niissä löydetään 40 prosenttia rintasyövistä. Merkittävä osa eli noin 60 prosenttia havaitaan muilla tavoin; itse tai terveydenhuollon ammattilaisen löytämänä. Usein sairastunut on itse löytänyt rinnastaan kyhmyn tai huomannut muun oireen ja hakeutunut tarkempiin tutkimuksiin. Rintasyöpä voi olla myös oireeton. 

Yksi ase muiden rinnalla

Tunne rintasi ry on valtakunnallinen kansalais- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää rintasyövän varhaistoteamista lisäämällä tietoa rintasyövän oireista, rintojen omatarkkailusta ja sen merkityksestä. Edistämme tervettä kehonkuvaa, jokainen on omana itsenään riittävä ja arvokas. Painotamme erityisesti seulontoihin ja mammografiaan osallistumisen tärkeyttä. Omatarkkailu on seulontoja täydentävää toimintaa. 

Rintasyövästä parantuu yhä useampi, koska tauti todetaan entistä aikaisemmin ja hoitomenetelmät ovat kehittyneet. Suomessa noin 91 prosenttia rintasyöpäpotilaista on elossa viiden vuoden kuluttua sairauden toteamisesta. Suurin osa sairastuneista parantuu kokonaan. Syövän hoito varhaisessa vaiheessa säästää voimavaroja. Säännöllisellä rintojen omatarkkailulla voi itse vaikuttaa rintasyövän varhaiseen toteamiseen ja siten paranemiseen. Miksi ei siis ottaa sitä yhdeksi aseeksi muiden rinnalle taistelussa rintasyöpää vastaan? Omatarkkailu on hyvä aloittaa jo nuorena ja jatkaa läpi elämän, myös seulontojen (50-69 ikäisenä) aikana ja niiden jälkeen.  Yhdenkin ihmishengen säilyminen tai hoitojen keventyminen omatarkkailun ansiosta on suuri inhimillinen ja yhteiskunnallinen säästö. 

Lue lisää rintasyövästä, omatarkkailusta ja paljosta muusta näiltä sivuilta. Seuraa meitä myös instagramissa ja twitterissä. Lataa puhelimelle maksuton, rintojen omatarkkailusta muistuttava OMAKUU -sovellus, joka hälyttää kerran kuukaudessa ja auttaa tekemään rintojen omatarkkailusta säännöllisempää.


TEKSTI: Karolina Sivonen, Tunne rintasi ry:n järjestösuunnittelija 

Tutkitko rintasi?