Ajankohtaista

09.11.2018

Rintasyöpäseulonnan vuosikatsaus julki - seulontaan osallistuminen ja terveydellinen eriarvoisuus huolestuttaa

Rintasyövän vuosikatsaus 2018 julkaistiin eilen Syöpärekisterin Joukkotarkastuksen 50-vuotisjuhlaseminaarissa. Vuosikatsauksessa kerrotaan, että ”ensimmäistä kertaa on tarkasteltu sosiaalista eriarvoisuutta väestöryhmissä äidinkielen ja sosioekonomisen aseman mukaan. Alustavien tulosten mukaan väestöryhmien välillä on merkittäviä eroja osallistumisaktiivisuudessa ja heikointa osallistuminen on maahanmuuttajaväestössä sekä pitkäaikaistyöttömillä. Työ näiden ryhmien tavoittamiseksi on jo aloitettu Suomen Syöpärekisterissä.”

Osallistumisaktiivisuus huolestuttaa
Katsauksessa kerrotaan, että ”muiden kuin kotimaisten kielten väestöryhmässä seulonnan osallistumisaktiivisuus oli selvästi pienempi (65 %) kuin kotimaisen äidinkielen ryhmässä (83 %). Kotimaisilla kielillä tarkoitetaan tässä suomea, ruotsia tai saameaOsallistumisaktiivisuudessa havaittiin eriarvoisuuden kannalta huolestuttavia eroja työelämässä epäaktiivisten (opiskelijat, pitkäaikaistyöttömät, eläkeläiset, sosioekonominen asema tuntematon) ja aktiivisten (yrittäjät, toimi henkilöt, työntekijät) naisväestöjen välillä. Kuitenkin rintasyöpälöydöksen todennäköisyys oli melko saman suuruinen kaikissa väestöryhmissä lukuun ottamatta eläkeläisiä, joiden korkeampi löydösosuus todennäköisesti selittyy korkeammalla iällä. On tärkeää, että huonommin osallistuvat väestöryhmät saataisiin paremmin seulonnan piiriin.”

Tunne rintasi ry on ollut mukana maahanmuuttajaväestön seulontaosallistumisen edistämisessä. Olemme kääntäneet omatarkkailuohjeet, joiden avulla huolestuttava muutos voidaan havaita varhaisemmin, yhteistyössä Monika-Naiset Liiton kanssa.

Käännöstöiden lisäksi olin tänä syksynä mukana kouluttamassa Vigor-hankkeen seksuaaliterveyden mentoreita eri kielitaustoista. Mentorit edistävät seksuaaliterveyden eri osa-alueita omissa toimintaympäristöissään, ja koulutin heidät sisältöihin muun muassa rintasyövästä, naisille tarjottavista syöpäseulonnasta sekä toki myös omatarkkailusta. Koulutuspäivän keskusteluissa pohdittiin sitä, miksi ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen on tärkeää, miksi terveyttä pitää edistää ja eikö sairauden hoito ole riittävää. Pohdimme sitä, onko kaikissa kielissä sanaa syöpä, ja totesimme, että maahanmuuttajien terveyden edistäminen tulee suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen ja -ryhmien kanssa.

Omatarkkailu rintasyövän varhaistoteamisen keinona
Tiesitkö, että rintasyöpää on seulottu Suomessa ensimmäisten maiden joukossa, vuodesta 1987? Joukkotarkastusrekisteri on aloittanut rintasyöpäseulonnan arvioinnin ja tutkimusnäyttöön perustuvan toteuttamisen 1980-luvulta alkaen. 80- ja 90-lukujen taitteessa onkin tapahtunut hurjan paljon tekoja naisten rintaterveyden eteen, kun onkologi, radiologi Gisela Gästrin on tutkinut väitöskirjatutkimuksessaan (Gästrin 1994: The Mama Programme for breast cancer control) samaan aikaan rintojen omatarkkailua. Väitöstutkimus pohjaa pitkittäisseurantaan 70-luvulta lähtien. Onkin monesti sanottu, että Gästrin oli edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Kuten silloin, myös nykyisin kannustamme ottamaan kaikki keinot käyttöön: mammografiaseulonnat, omatarkkailu ja omien oireiden kanssa tarvittaessa lääkärille hakeutuminen ovat avaimet rintasyövän mahdollisimman varhaiseen toteamiseen. Jopa 60% rintasyövistä löytyy jotenkin muuten kuin rintasyöpäseulonnassa.

Katsauksessa viitataan kolmeen tutkimukseen, jotka toteavat naisten ilmoittamien oireiden yhteyden rintasyöpään, joka todetaan seulonnalla. Singhin ym. tutkimuksissa (2015, 2016, 2018) oireilla tarkoitetaan rintaeritettä, kyhmyä ja sisäänvetäytymää. ”Tutkimuksen perusteella erityisesti kyhmy lisää merkittävästi kyseisellä seulontakäynnillä todetun rintasyövän riskiä, --- useita ei oireita raportoineilla oli suuri riski [saada rintasyöpädiagnoosi]. --- ja oireita raportoinneilla naisilla merkittävästi suurentunut rintasyöpäriski myös välisyöpien ja seuraavan seulontakierroksen tarkastuksen osalta.” Voitaneen olettaa, että mitä paremmin rintansa tuntee, sitä paremmin rintasyöpä voidaan havaita. Euroopan parlamentin rintasyöpätiedotteen (2002) mukaan rinnasta voi havaita itse jopa mustikan kokoisen kyhmyn.


Tutustu vuosikatsaukseen: https://syoparekisteri.fi/assets/files/2018/11/rintasyo%CC%88pa%CC%88raportti_2018.pdf


Laura Hakala
Tunne rintasi ry:n ”tit expert”, järjestösihteeri, kätilö


 

Tutkitko rintasi?