Ajankohtaista

19.12.2018

Vapaaehtoistoiminta rintojen omatarkkailun edistämistyössä - mihin työntekijää tarvitaan?

Monipuolista, mielekästä ja arvokasta, kuvaavat vapaaehtoisemme rintojen omatarkkailun vapaaehtoistehtäviä. Vapaaehtoistoiminta mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja kohtaamisen valtakunnallisesti. Ilman vapaaehtoisiamme ei olisi yhdistystämme. Vapaaehtoistoiminnan tiedetään muun muassa lisäävän sosiaalista pääomaa, kehittävän erilaisia taitoja sekä antavan verkostoja. Tunne rintasi ry:ssä tehtävä vapaaehtoistoiminta on näiden lisäksi konkreettista ja keskustelua herättävää. Olemme iloisia, että yhdistyksessämme on aktiivista vapaaehtoistoimintaa. Olemme yhdistyksenä pystyneet vastaamaan myös niihin vapaaehtoistoiminnan haasteisiin, joita on muuttuvassa ja vauhdikkaassa maailmassa. Olemme ylpeitä niistä yli 700 vapaaehtoisten tekemästä tunnista, jotka meille annettiin tänä vuonna. Erityisen iloisia olemme siitä, että vapaaehtoistoiminnan määrä on lisääntymässä ja monipuolistumassa.

"On ollut merkityksellistä olla mukana yhdistyksissä joissa organisaatio on sitoutunut laadukkaaseen vapaaehtoistoimintaan. Avoin vuorovaikutteinen ilmapiiri ja jatkuva kehitys ja selkeät tavoitteet aktivoivat myös minua vapaaehtoistoimijana. Kun on pieni yhdistys niin kevyt organisaatio pystyy reagoimaan nopeasti kentältä tuleviin toiveisiin."

Mihin vapaaehtoistoiminnassa tarvitaan työntekijää? Moni yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin, ja paljon hyvää ollaan saatu aikaan ainoastaan palosta auttaa. Ammattityö ei korvaa vapaaehtoisten panosta, mutta se antaa mahdollisuuksia, verkostoja ja mielekkyyttä vapaaehtoistehtäviin. Vapaaehtoistehtävissä korostuukin ihmisenä riittäminen. Työntekijäresurssi mahdollistaa valtakunnallisen toiminnan, suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisen kehittämisen sekä vapaaehtoisten oikeuden toteutumisen tarvitsemaansa tukeen ja ohjaukseen vaativissa vapaaehtoistehtävissä.

Työntekijäresurssi mahdollistaa muun muassa seuraavaa:

  • - Helppoja vapaaehtoistehtäviä. Kansalaisareenan selvityksen mukaan vapaaehtoistyölle annettava aika on vähentynyt. Kilpailu ajasta ja kiinnostuksen kohteista on kovaa, ja se nostaa järjestäytyneen vapaaehtoistoiminnan merkitystä. Puhutaan, että vapaaehtoistyö on muuttumassa pop up-henkiseksi ja kertaluontoiseksi, mikä on totta, mutta samaan aikaan järjestäytyneiden järjestöjen toiminta elää ja voi hyvin. Vaikka neljäs sektori, eli kertaluonteinen ja itseohjautuva toiminta, kasvattaa suosiotaan, ei se kilpaile organisoidumman toiminnan kanssa. Vapaaehtoiset kaipaavat kertaluonteisten tehtävien lisäksi tarpeeksi paljon pureskeltua tehtävää, johon on helppo tulla mukaan auttamaan ja toteuttamaan.
  • - Pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden sekä vaikuttavuuden todentamiseen ja resurssien varmistamiseen myös jatkossa. Suunnitelmallisuutta tukee pääsy työntekijäverkostoihin ja niiden jatkuviin koulutusmahdollisuuksiin. Työntekijän tehtävä on mahdollistaa ja tukea vapaaehtoistoimintaa ja sen saumakohtia niin, että vapaaehtoistyön tekeminen on helppoa. Työntekijä tuo lisää, ei vähennä mahdollisuuksia tai tekemisen tapoja.
  • - Tuen ja ohjauksen, mitkä ovat vapaaehtoisten tärkeimpiä oikeuksia. Syövän kohtaaminen sekä siitä puhuminen on vaativaa, vaikka siitä olisi itsellä kokemusta, tai työtä syövän parissa olisi tehnyt . Vapaaehtoiset toivovat oikeutetusti lisäkoulutusta, vertaistukea ja toiminnanohjausta.
  • - Valtakunnallisen toiminnan toteuttamisen. Työntekijä lyhentää välimatkoja. Valtakunnallisessa toiminnassa korostuu tekijöiden tunteminen ja heihin tutustuminen, mikä vaatii pitkäjänteisyyttä. Tilanteessa, jossa vapaaehtoisia on valtakunnallisesti kymmeniä, mutta ei riittävästi niin kutsuttujen paikallisosastoihin, korostuu työntekijän rooli ryhmähengen ylläpitämisessä, vapaaehtoisten kouluttamisessa sekä tukemisessa.
  • - Ajankohtaisen tutkimustiedon välittämisen. Tutkimustieto tukee vapaaehtoisena toimimista ja virkistää antaen uutta.

Vapaaehtoistoiminnan, joka edistää terveyttä, taloudellisen vaikutuksen laskeminen on vaikeaa, sillä terveysvaikutusten laskeminen on monimutkaista. Esimerkiksi terveyden edistämiseen liittyvää tutkimusta on vähemmän kuin sairauksien hoitoon keskittyvää tutkimusta. On kuitenkin varmaa, että vapaaehtoistoiminta on mittaamattoman arvokasta, kun se tukee tavallista ihmistä tavallisen ihmisen taidoin ja keinoin. Läsnäoloa, (vertais)tukea ja tiedon antamista on vaikea mitata rahassa.

"Saan itselleni yhdistystoiminnasta mielenrauhaa, elämäniloa ja paljon ajankohtaista tietoa, missä mennään juuri tällä hetkellä. Minulla on tunne että olen tullut kuulluksi ja minua arvostetaan. Niin potilaana kuin vapaaehtoisena."

Laura Hakala

Kirjoittaja on Tunne rintasi ry:n järjestösihteeri, jonka tehtäviin kuuluu myös vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen. Kirjoitus on alunperin julkaistu Tunne rintasi ry:n uutiskirjeessä 4/2018.


 

Tutkitko rintasi?