Ajankohtaista

07.02.2019

Järjestötyö on vaihtelevaa ja monipuolista

Järjestösihteeriämme Laura Hakalaa haastateltiin Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund lehdessä Suomen Kätilölehti – Tidskrift för Barnmorskor 1/2019. Kätilölehden luvalla, julkaisemme tässä artikkelin lyhentämättömänä.

Laura Hakala arvostaa sitä, että voi tehdä merkityksellistä työtä feministisellä otteella.

Laura Hakala toimii järjestökätilönä Tunne rintasi ry:ssä. Moni muistaa hänet Kätilökahveista, joita hän oli opiskeluaikanaan luomassa ja toteuttamassa. Hän valmistui Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2016.

Laura Hakala työskentelee Tunne rintasi ry:ssä, kansanterveysjärjestössä, joka kannustaa ja opastaa rintojen omatarkkailuun. Omatarkkailulla rintasyöpä voidaan havaita varhaisemmin, mistä on hyötyä muun muassa hoitokustannuksia ja elämänlaatua ajatellen.

Laura kertoo, että noin 40 prosenttia rintasyövistä löytyy mammografiaseulonnoissa, joten voidaan olettaa, että loput 60 prosenttia löytyy oman havainnon kautta. Omatarkkailu vahvistaa oman terveyden ᾿haltuunottoa᾿.

"Käytännössä viestimme, vaikutamme ja opastamme, ja osallistun kaikkiin pienen yhdistyksen toimintoihin. Vastaan vapaaehtois- ja opastustoiminnastamme eli muun muassa suunnittelen vapaaehtoistoimintaa ja tuotan sisältöjä.

Työskentelen sekä toimistollamme Helsingissä että valtakunnallisesti siellä, minne kutsu käy. Osallistumme paljon messuille ja tapahtumiin, ja käyn kouluttamassa erilaisia ryhmiä ja yhteisöjä. Ohjaan myös sairaan-, terveyden- ja kätilöhoitotyön opinnäytetöitä ja muita opiskelijaprojekteja, jotka liittyvät rintojen terveyden edistämiseen, sen ohjaamiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.

Työmme rintasyövän varhaistoteamisen edistämiseksi on vahvasti moniammatillista ja monitieteistä. Teen päivittäin töitä muun muassa terveydenhoitajien, vapaaehtoisten ja järjestötyöntekijöiden kanssa, toisinaan myös päättäjien, psykologien, lääkärien, yritysten ja tutkijoiden kanssa."

Millainen on tavallinen työpäiväsi?

"Työpäiviin kuuluu tavallisesti vapaaehtoistyön koordinoimista, pienten asioiden edistämistä sekä jonkin asian syvempää selvittelyä. Vuodenajasta riippuen välillä kartoitan, kilpailutan, suunnittelen ja valmistelen paljonkin messutapahtumia, välillä työstän runsaammin sisältöjä, tekstejä ja artikkeleita. Jokaiseen viikkoon kuuluu myös jonkin verran viestintää – joko somesisältöjä tai esimerkiksi ajankohtais- tai uutiskirjeartikkelin kirjoittamista tai näiden suunnittelemista. Työ on ajoittain liikkuvaa. Jokaiseen työpäivään kuuluu myös kuulumistenvaihtoa toisen työntekijän, toiminnanjohtajamme kanssa."

Miten kätilöys näkyy nykyisessä työssäsi?

"Kätilöys näkyy työssäni erityisesti kohtaamisen ja puheeksi ottamisen taitona sekä substanssiosaamisena, joka liittyy rintoihin, syöpään ja terveyden edistämiseen. Kuuntelevuus ja keskustelevuus korostuvat monissa tehtävissä. On hienoa päästä keskustelemaan eri-ikäisten kanssa ja kulkea rinnalla elämänkaaren eri vaiheissa.

Jaamme ensisijaisesti tietoa rintasyövän varhaistoteamisesta ja ohjaamme omatarkkailua sen yhtenä keinona, jolloin kohderyhmänä ovat ihan kaikki naiset. Rintasyöpä koskettaa niin montaa, että tietysti kuulemme paljon myös surullisia tarinoita ja ahdistustakin. Sen kohtaaminen on olennainen osa kätilöyttä, oli syy ahdistuksen taustalla mikä hyvänsä.

Olen oppinut työssä paljon myös terveyskäyttäytymisestä ja esimerkiksi defensseistä eli puolustuskeinoista. Niihin turvaudutaan, kun annettua tietoa tai apua ei voida tai haluta ottaa vastaan.

Kohtaamisissa ja terveysneuvonnassa, jota meiltä ajoittain haetaan, päätökset tiedon antamisesta ja rajaamisesta on tehtävä välillä nopeastikin. Lisäksi kätilöyttä on yksilön ja ryhmien ohjaaminen vakavasti sairastuneen voimavarojen tukemisessa.

Tässä työssä korostuvat myös kätilön asiantuntijarooli ja itsensä johtamisen taidot sekä tutkimus- ja tilastotiedon etsiminen, hyödyntäminen, välittäminen ja soveltaminen. Kätilöys näkyy mielestäni myös moniammatillisuuden hyödyntämisessä ja verkostomaisessa työtavassamme; tuon siihen oman osaamiseni yhteisesti käytettäväksi."

Millainen on ollut kätilön urapolkusi?

"Aloitin Tunne rintasi ry:ssä heti valmistuttuani, ja olen tehnyt tämän työn ohella keikkaa pääasiassa lapsivuodeosastolla. Hiljattain olen aloittanut myös avoimen yliopiston terveystieteiden opintoja."

Mistä pidät erityisesti nykyisessä työssäsi?

"Pidän työn monipuolisuudesta, vaihtelevuudesta, konkreettisuudesta sekä mielekkäästä työyhteisöstä. Arvostan sitä, että voin tehdä merkityksellistä työtä feministisellä otteella. Voin käyttää paljon erilaista osaamistani ja voin kouluttautua säännöllisesti. Opin paljon myös sidosryhmiltämme ja vapaaehtoisiltamme. On hienoa olla terveydenhuollon aitiopaikalla sekä nähdä matkustaessani erilaisia käytäntöjä ja paikallisia erityisyyksiä eri puolilla maata.

Vaikka tätä työtä tehdään useimmiten kahdestaan, todellisuudessa työkavereita on kymmeniä. Järjestötyöntekijöiden yhteishenki ja kollegiaalisuus on vahvaa, ja vapaaehtoiset muodostavat toisen työyhteisön, johon kuulua. Vapaaehtoisemme ovat hyvin osaavia, innostuvia ja sydämellisiä, ja he vaikuttavat oleellisesti työn mielekkyyteen.

Työn vaikutuksen arviointi on monimutkaista, koska esimerkiksi tutkimusta terveyden edistämisestä on paljon vähemmän kuin sairauksien hoidosta. Silti näen, että työni on konkreettista ja omatarkkailun ohjauksen vaikutus on nähtävissä. Jokainen kerta, kun kuulemme syövän löytyneen tarpeeksi ajoissa, tekee työmme tärkeäksi. Asiaa myös pidetään tärkeänä ja vaikuttavana, ja saamme siitä kiitosta. Saamme paljon palautetta siitä, että otteemme vakavaan asiaan on kevyt ja siitä löytyy iloa."

Mikä on haastavinta nykyisessä työssäsi?

"Pienessä yhdistyksessä on harvoin ᾿tehty työt loppuun᾿, joten on haastavaa kellua keskeneräisyydessä ja osata priorisoida. Yhtäaikaisia työtehtäviä on aina monta. On tylsää joutua sanomaan ei monelle hyvälle idealle – kaikkea emme voi tehdä, ja valintojen tekeminen on välillä haastavaa. Tissitiimimme toimii onneksi hyvin yhteen, mistä olen kiitollinen."

Jos voisit muuttaa jotain kätilön työssä tai opinnoissa, niin mitä se olisi?

"Eniten minulla on kokemusta järjestökentältä, jossa työn tekeminen on muokkautuvaa ja jopa modernia. Voin vahvasti vaikuttaa työni sisältöön, työaikoihin ja työtapoihini. Olisi hienoa, jos isompi osa kätilöistä ja kaikista terveydenhuollon ammattilaisista pääsisi kokemaan samaa vahvaa hallinnan tunnetta työstään."

Millaisia ovat tulevaisuudenhaaveesi kätilönä?

"Toivon, että pääsen työskentelemään tulevaisuudessa sekä sairaalassa että monipuolisesti muissa paikoissa, joissa edistetään seksuaali- tai lisääntymisterveyttä. Haaveilen, että löydän paikkani kätilötyön kentässä ja pääsen tekemään arvokasta, ihmisläheistä työtä myös jatkossa."

Mitkä asiat tai aineet kiinnostivat sinua opiskeluaikana? Onko mieleesi jäänyt joku opettaja tai oppiaine, joka oli erityisen haastava tai hauska?

"Opiskeluaikanani, samoin kuin nyt, minua kiinnosti nähdä kätilötyön kentän monipuolisuus. Kätilökahvitoiminnan kautta vaalimme kollegiaalisuutta ja opiskelijoiden yhteishenkeä, mikä kiehtoi suuressa oppilaitoksessa.

Kiitän kaikkia opettajiamme, jotka olivat ainutlaatuisia persoonia, joiden ohjauksessa oli hauskaa ja jotka saivat meistä parhaimpamme esiin. Kaikista kätilötyön opettajien sutkautuksista, joita löytyy lukuisia vihkojen reunoista, saisi varmaan koottua kirjan, ja sen päätähtiä olisivat Maarit Sinisaari-Eskelinen ja Sari Haapio."

Miten aloitat uuden työpäivän?

"Aamut alkavat joko verkkaisesti sähköpostia siivoten tai sitten nopeasti syventyen yhteen rajattuun asiaan, joka on saatava valmiiksi ennen muita tehtäviä. Yritän pitää joka päivä myös sähköpostittoman tunnin, jolloin keskityn yhteen tai kahteen asiaan intensiivisemmin. Toisinaan herään toiselta paikkakunnalta, jolloin päivä voi alkaa messuilla."

Miten huolehdit työssä jaksamisestasi?

"Teen itsekin vapaaehtoistyötä, josta saan voimaa, iloa ja uutta inspiraatiota työhön. Käyn satunnaisesti suunnistamassa. Pidän myös kässäkerhon ja illallisten järjestämisestä; kokoonnumme niihin ystäväporukoilla säännöllisesti."

Mistä on hyvät kätilöt tehty?

"Hyvät kätilöt on tehty kiinnostuksesta sekä omaan ammattitaitoon että ympäröivään maailmaan. Hyvät kätilöt ovat tiimityöskentelijöitä, avarakatseisia, rohkeita ja huumorintajuisia naisia."

haastattelu: Eriikka Sailo • kuva: Riikka Käkelä-Rantalainen

Kätilölehti – Tidskrift för Barnmorskor 1/2019


 

Tutkitko rintasi?