Kommentti: omatarkkailutaidot haltuun jo nuorena

Nuoruus on aikaa, jolloin omaa kehoa pohditaan monenlaisesta näkökulmasta. Keho muuttuu ja kehittyy omaa tahtiaan, se voi tuntua vieraalta ja toisenlaiselta kuin muiden samanikäisten. Sillä viestitään omasta persoonasta, arvoista ja ajattelumaailmasta toisille. Myöskään kehon merkitystä omien tunteiden tulkitsemisessa ja välittämisessä ei voi vähätellä. Oma keho, kuinka me siitä huolehditaan ja ajatellaan, on tärkeä. Tyytyväisyys omaan kehoon on yhteydessä elämänlaatuun.

Myönteinen minäkäsitys ja positiivinen kehonkuva kehittyvät jo lapsuudesta lähtien vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Realistinen minäkuva edistää oman itsen havainnointia sekä hyvinvoinnista huolehtimista. Rintojen omatarkkailu on yksi väline tytöille ja naisille oman kehon huolehtimiseen ja havainnoitiin. Jokainen tyttö ja nainen pohtii rintojaan, niiden biologiaa, ulkonäköä, merkitystä itselleen.

Nuoren kanssa toimivilla aikuisilla on tärkeä tehtävä rohkaistessa nuoria puhumaan terveyteen ja kehollisuuteen liittyvistä asioista osana itseä ja itsensä huolehtimista. Aikuinen voi antaa nuorelle myös omalla esimerkillään mallia siitä, kuinka kehosta puhutaan kauniisti, kuinka sitä kohdellaan arvostavasti sekä kohdataan toinen sallivasti ja yksilöllisyyttä kunnioittavasti. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että aikuinen itse on pohtinut suhtautumista omaan kehoonsa ja kehollisuuteen.

Rintojen hyvinvointiin ja niiden puheeksi ottamiseen tulisi kiinnittää huomioita jo perusopetuksessa. Näin taattaisiin kaikille samat tiedot ja taidot itsestä huolehtimiseen rintojen omatarkkailun suhteen. Naisen elämänkaaren aikana niihin liittyy monia terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta merkittäviä asioita rintasyövän varhaistoteamisen ohella. Omien rintojen tunteminen ja myönteinen, arvostava suhtautuminen omaan kehoon jo nuoruusiässä parantaa elämänlaatua ja edistää hyvinvointia aikuisiälläkin.

Mervi Koskela
Vuolle Tyttöjen Talo
Oulu

Kirjoittaja on Tunne rintasi ry:n yhteistyökumppani, kätilö ja nuorten kohtaamisen ammattilainen.