Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Tunne rintasi ry, rf

Nordenskiöldinkatu 18 A

00250 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Artola

toiminnanjohtaja

puh. 045 8789 280

johanna.artola@tunnerintasi.fi

3 Rekisterin nimi

Tunne rintasi ry, rf asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Tunne rintasi ry:n asiakkaan ja Tunne rintasi ry:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Asiakasrekisteriin kerättäviä henkilöiden tietoja käytetään tilatun tuotteen tai palvelun toimittamiseen sekä mahdollisten lisäkysymysten esittämiseen tilaukseen liittyen.

5 Käsiteltävät henkilötiedot

Tietojen antaminen on edellytys tilauksen syntymiselle. Tilauslomakkeille tallentuu myös se IP-osoite, josta tilaus on tehty.

6 Rekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan tilauksen tekemisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.  

7 Tietojen luovutukset ja siirrot

Pääasiassa tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille ilman lupaa. Uutiskirjeen lähettämiseen liittyen, hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivaa alihankkijaa. Olemme ulkoistaneet uutiskirjeen lähettämisen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Maksullisten tuotteittemme tai palveluidemme laskuttamiseen liittyen, hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivaa alihankkijaa. Olemme ulkoistaneet kirjanpidon ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jolle luovutamme kopion laskusta, joka sisältää tuotteen tai palvelun ostajan laskutustiedot. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8 Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Säilytämme henkilötietoja vähintään tilauksen keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseään kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10 Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11 Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

 

Tutkitko rintasi?