Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Tunne rintasi ry, rf

Nordenskiöldinkatu 18 A

00250 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Artola

toiminnanjohtaja

puh. 045 8789 280

johanna.artola@tunnerintasi.fi

3 Rekisterin nimi

Tunne rintasi ry, rf vapaaehtoisten rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan organisointi ja kehittäminen.

5 Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia vapaaehtoisten henkilötietoja:

6 Rekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä kirjataan manuaalisesti koulutusten yhteydessä, materiaalia lähettäessä sekä vapaaehtoistyöstä sovittaessa.

7 Tietojen luovutukset ja siirrot

Pääasiassa tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille ilman lupaa. Kilometrikorvausten ja päivärahojen maksussa hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivaa alihankkijaa. Olemme ulkoistaneet kirjanpidon ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jolle luovutamme kulukorvauslomakkeelle kirjatut henkilötiedot, ja jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle ne tallennetaan. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8 Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Säilytämme henkilötietoja vähintään sen ajan, kun rekisteröity on mukana toiminnassamme tai ilmoittaa jättäytyvänsä pois toiminnasta, ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseään kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10 Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11 Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen tai sähköpostitse. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

 

Tutkitko rintasi?